ประวัติวิทยากรระดับมืออาชีพ
 


อาจารย์อมรภัทร (ธนบูลย์) นพวงศ์ ณ อยุธยา

   
การศึกษา
  -   ปริญญาตรี กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
-   ปริญญาโท บริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ประสบการณ์ทำงาน
  -   เลขานุการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด
-   บริษัทโอฬารกรุ๊ป ดูแลสนามกอล์ฟแก่งกระจานคันทรีคลับ จ.เพชรบุรี
-   บริษัทโอฬารกรุ๊ป โรงแรมเกาะช้าง แกรนด์ ลากูน่า จ.ตราด
-   ผู้จัดการแผนกทัวร์  บ.ฟาร์อีสท์ฯทัวร์, บ. เอ็นซีทัวร์
-   วิทยากรอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอนามัยมนการทำงาน (จป.) ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน กระทรวงแรงงาน
-   วิทยากรอบรมมัคคุเทศก์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
-   วิทยากรพิเศษสำนักยุวกาชาด สภากาชาดไทย
-   อาจารย์พิเศษวิชาการจัดฝึกอบรม คณะศิลปะศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 
ตำแหน่งปัจจุบัน
  -   นักวิชากรอิสระ
-   ที่ปรึกษาด้านวิทยากรบรรยาย บริษัท โอเค เมคเกอร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 
ฝึกอบรม/ดูงาน
  -  อบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรผู้นำนันทนาการและกลุ่มสัมพันธ์
-   อบรมมัคคุเทศก์ รุ่นที่ ๑ ราชภัฎสวนดุสิต
-   ดูงานจัดกิจกรรมที่ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง
 
การบรรยายหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน
โรงแรม SC Park โรงแรมกรีนเนอรี่ เขาใหญ่ โรงแรมแชงการีร่า
สนามกอล์ฟ อัลไพล์น สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมทรัพยากรธรณี
โรงพยาบาลรามาธิบดี    
บริษัทโตโยต้า เซลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  
บริษัท UFP พรานทะเล จำกัด  
โรงพยาบาลศรีธัญญา (จำนวน 4 รุ่น)  

โรงพยาบาลสุรินทร์ หลักสูตรบริการ จำนวน 10 รุ่น

 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ หลักสูตรโอดี จำนวน 10 รุ่น  

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) รุ่นที่ 90 จนถึงรุ่น 222 ฯลฯ

 
หัวข้อวิชาที่บรรยาย
  • มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานเป็นทีม
  • WALK RALLY, หลักสูตรผู้นำ
  • ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม
  • 1 ทีม 1 ทางสู่ความเป็นเลิศ
  • พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ
  • มนุษยสัมพันธ์กับงานบริการ
  • บริการที่ดีทำได้อย่างไร