ประวัติวิทยากรระดับมืออาชีพ
 


อาจารย์ชาญชัญญ์ จิระชนาภัทร

   
การศึกษา
 

-   วิทยาศาสตร์บัณฑิต (นันทนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การจัดการนันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
ประสบการณ์ทำงาน
 

-   เจ้าหน้าที่กิจกรรมสมาคม วาย.ดับเบิ้ลยู.ซี.เอ
-   ผู้จัดการฝ่ายอบรมสัมมนา บ.ตะวันฉายแอนด์โปรดิเวลล้อปเม้น
-   ผู้จัดการค่ายยุวหมอดิน กรมพัฒนาที่ดิน

 
ตำแหน่งปัจจุบัน
 

- อาจารย์พิเศษ ภาควิชานันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ที่ปรึกษา อบรมสัมมนา กรมพัฒนาที่ดิน
- ที่ปรึกษากิจกรรม โกลเด้นเชนดีเวลล้อปเมนต์
- วิทยากรอิสระ หัวข้อการบรรยาย กลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ฯลฯ (ธ.กสิกรไทย, บ.ในเครือปูนซิเมนต์ไทย, บ.ในเครือผลิตภัณฑ์ตราสิงห์ ฯลฯ)
- มัคคุเทศก์อิสระ
- ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บริษัท โอเค เมคเกอร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

 
<< Back >>