การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฝ่ายสำรวจและที่ดินพลังน้ำ
วันที่ 5 กันยายน 2551