ประวัติวิทยากรระดับมืออาชีพ
 


อาจารย์ศุภฤกษ์  ชงกรานต์ทอง

   
การศึกษาและการฝึกอบรม
  -   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
    สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
   สาขาสันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-   ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ศิลปะการถ่ายทอดและจริตวิทยา
   เส้นทางสู่ความเป็นเลิศของ นักบริหาร จากสถาบันพัฒนาบุคลากร
-   ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนันทนาการ
   จากงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-   ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนันทนาการ
   จากส่วนจัดการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
-   ผ่านการฝึกอบรมขั้นผู้กำกับลูกเสือเบื้องต้น คณะลูกเสือแห่งชาติ (B.T.C)
 
ประสบการณ์ทำงาน
  -   วิทยากรผู้นำเยาวชน ค่ายพักแรม สมาคม ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ
-   เจ้าหน้าทีฝ่ายกิจกรรม สถาบันสอนภาษาอังกฤษ อิงลิช เฟิร์ส
-   วิทยากรหลักสูตรนายทหาร สสอ. กรมยุทธศึกษาทหาร
-   วิทยากรฝึกอบรมกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด ในระดับต่าง ๆ
-   วิทยากรกระบวนการ ด้านการจัดทำระบบพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน
-   วิทยากรโครงการฝึกอบรมค่ายยุวหมอดิน หลักสูตร “การพัฒนาที่ดินสู่เกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” กรมพัฒนาที่ดิน
 
ตำแหน่งปัจจุบัน
  -   วิทยากรโกลเด้นเชนดีเวลล้อปเมนต์
-   เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากร HDI
-   วิทยากรสถาบันที่ปรึกษาด้านการบริหารการฝึกอบรมและการทำวิจัย ETI
-   อาจารย์พิเศษโรงเรียนราชินี
-   วิทยากรและมัคคุเทศก์อิสระ
-   ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรม บริษัท โอเค เมคเกอร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 
 
<< Back >>