ประวัติวิทยากรระดับมืออาชีพ
 


อาจารย์สรรพสิน เนตรครุธ

   
การศึกษา
 

-   วิทยาศาสตร์บัณฑิต (นันทนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-   ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพมัคคุเทศก์ทั่วไป-ต่างประเทศ รุ่นที่ 32 มหาวิทยาลัยศิลปากร
-   อยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต อุทยานนันทนาการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
ประสบการณ์ทำงาน
 

-   เจ้าหน้าที่กิจกรรมสมาคม วาย.ดับเบิ้ลยู.ซี.เอ
-   ทีมฝึกอบรมสมาคมการตลาด
-   เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมเยาวชน EF ENGLISH FIRST
-   รองผู้จัดการฝ่ายดำเนินการ บ.เอ็ดดูเคชั่นเฟิร์ส
-   ผู้จัดการฝ่ายอบรมสัมมนา บ. ยุวกนิษฐ์ทัวร์
-   ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมอบรมสัมมนา AS and S Travel

 
ตำแหน่งปัจจุบัน
 

-   กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเด้นเชนดีเวลล้อปเม้นต์ จำกัด
-   วิทยากรอิสระ หัวข้อการบรรยาย กลุ่มสัมพันธ์ สัมพันธภาพที่ยั่งยืน ทีมงาน ฯลฯ
-   มัคคุเทศก์อิสระ นำเที่ยวภูมิภาค
-   ที่ปรึกษาด้านวิทยากรบรรยาย บริษัทโอเค เมคเกอร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

 
<< Back >>