ประวัติวิทยากรระดับมืออาชีพ
 


อ.ณัฎฐ์ฑิปัณณ์(นัด-ทิ-ปัน) สุวรรณธรรมา

   
การศึกษา
  -   ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-   สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
 
ประสบการณ์ทำงาน
  -   เลขานุการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด
-   เลขานุการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบริษัท ไอจีเอสจำกัด(มหาชน)(GEMOPOLIS)
-   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ศานติบรรจุภัณฑ์ จำกัด
-   Project Development Manager บริษัท บิสซิเนสวิชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 
ตำแหน่งปัจจุบัน
  -   กรรมการผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากร PRO-DEVELOPMENT
-   เป็นวิทยากรรับเชิญ และวิทยากรที่ปรึกษาให้กับ ภาครัฐ, ภาคเอกชน และ สถาบันการศึกษา
-   ที่ปรึกษาด้านวิทยากรบรรยาย บริษัทโอเค เมคเกอร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 
การบรรยายหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน
การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารนครหลวงไทย
ธนาคารกรุงไทย กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต พรูเด็นเชียลประกันชีวิต
สัมพันธ์ประกันภัย มิตรแท้ประกันภัย บริษัทกลางคุ้มครองฯ
ไพบูลย์ประกันภัย ลิซซิ่งสินเอเซีย Total Oil
SMILE SUPER EXPRESS กรุงไทยการแว่น HONDA
T S TECH (THAILAND) KOYO(THAI)CO.,LTD. ENKEI THAI CO.,LTD
THAI SUMMIT Kawasaki Motors ยนตรกิจ (BMW)
AGC Automotive VOLVO กันยงอิเลคทริค
ทาคาโอะ JOTUN ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
THAI TANK TERMINAl ABB Limited CP Group
PZ Cusson ช การช่าง  Nation Group
Panasonic 3M ศรีตรังกรุ๊ป
คิงส์พาวเวอร์  ไฟเซอร์  เบทาโกร อโกร กรุ๊ป
แคพซูลเจล (เครือไฟเซอร์) SIG Combibloc Big – C
LOXLEY SHELL CDG
Thoresen ซูมิโตโม CSS Thailand
ฟูจิกุระ JobsDB Pan Cosmetics International 
ESRI โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์  โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมการปกครอง 
กรมบัญชีกลาง  นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
กรมสรรพากร  ชมรมบริหารงานบุคคล(PAAS) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง
มหาวิทยาลัยมหิดล(Inter) กรมแพทย์ทหารบก กรมป่าไม้
สถาบันราชภัฎธนบุรี วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎ การเคหะ
ชุมชนบางบัวทอง การประปานครหลวง นิด้า
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการขนส่งทางอากาศ บขส.
สมาคมยานยนต์ กระทรวงแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศูนย์วิจัยและสิ่งแวดล้อม โครงการผู้ประกอบการรายใหม่  
A P National (Panasonic) ปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด(มหาชน)
GFPT Public Company Limited บุญรอดบริวเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือ
บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จำกัดเครือซีพี บริษัทเพรสซิเดนท์ฟู้ด จำกัด(เครือสหพัฒน์)
มหาวิทยาลัยรังสิต (ปริญญาโท) สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันราชภัฎเพชรบุรีพิทยาลงกรณ์ ชมรมบริหารงานบุคคลอมตะนคร (A.I.P.M)
สถาบัน SME โครงการทายาทนักธุรกิจ  
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
 
หัวข้อวิชาที่บรรยาย
•   ด้านบริการ
     •   การบริการด้วยใจ
     •   การบริการอย่างมืออาชีพเพื่อสร้างความประทับใจ
     •   การสร้างมาตรฐานเพื่อการบริการ
     •   การสร้างวัฒนธรรมการบริการ
     •   การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
     •   การพัฒนาบุคลิกภาพ
•   ด้านการสื่อสาร
     •   การสื่อสารเพื่อการบริการ
     •   การสื่อสารและการประสานงาน
     •   การใช้โทรศัพท์เพื่อผลสัมฤทธิ์ในงาน
     •   การสื่อสารสไตล์ผู้นำ
     •   การประชุมที่มีประสิทธิภาพ
     •   เทคนิคการนำเสนอ
     •   เทคนิคการเป็นวิทยากร
     •   การเป็นวิทยากรผู้นำ การละลายพฤติกรรม และกลุ่มสัมพันธ์
     •   การเป็นวิทยากร Walk Rally
•   ด้านบริหาร
     •   ทักษะการเป็นหัวหน้างาน
     •   เทคนิคการสอนงาน
     •   การตั้งเป้าหมาย วางแผน และติดตามงาน
     •   การบริหารแบบมีส่วนร่วม
     •   การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     •   การสร้างภาวะผู้นำ
•   ด้านการพัฒนาตนเอง Self Development
     •   การสร้างแผนที่ชีวิตเพื่อผลสำเร็จในงาน
     •   การเป็นพนักงานที่ดี
     •   การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
•   ด้านการทำงานร่วมกันผู้อื่น
     •   มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
     •   จิตวิทยาการทำงานร่วมกัน
     •   การทำงานเป็นทีม
     •   การสร้างทีมงานด้วยกิจกรรม Walk Rally ฯลฯ
 
 
<< Back >>